INTEGRITETSPOLICY

UPPDATERAD 2020-07-20

1                   ALLMÄNT

CoSafe Technology AB (org. nr. 556987-4539) (nedan “CoSafe“, “vi” eller “oss“) värnar om att skydda din personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy (nedan “Integritetspolicyn“) som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av våra webbplatser, cosafe.se, app.cosafe.se, admin.cosafe.se (“Webbplatsen“) och våra tjänster CoSafe app och CoSafe Warning System (CWS) för kommunikation (nedan gemensamt “Tjänsterna“). Tjänsterna tillhandahålls bland annat genom våra mobila applikationer (“Applikationerna“). Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. CoSafe är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy, om inget annat avtalats med den organisation du tillhör.

2                   SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att skapa ett lösenord till CoSafe ger du ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dina personuppgifter och användning av cookies och liknande teknologier enligt nedan.

3                   VILKA PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION VI SAMLAR IN

Vid registrering av Användarkonto

I samband med registrering av ett Användarkonto för användning av våra Tjänster samlar vi in information om ditt namn, din e-postadress, din arbetstitel och ditt telefonnummer.

Vid användning av Tjänsterna

Vi sparar viss information när du använder våra Tjänster, när du registrerar händelser, eller kommunicerar med andra användare. Vi samlar in information om när och till vem ett meddelande skickats, samt information om din geografiska position i samband med att du skickar ett meddelande genom funktionerna Larm, Personlarm, Inkallning och ”Jag är ok”, om du tillåter detta på din enhet. Vi följer aldrig kontinuerligt din geografiska position.

Om du är du som administratör har tillgång till Adminpanelen ansvarar för att du har inhämtat samtycke från och informerat de personer vars personuppgifter du registrerar i Tjänsterna i era grupper om vår behandling av deras personuppgifter enligt denna Integritetspolicy i samband med att du bjuder in dessa personer till dina grupper samt om du som administratör för en grupp registrerar övrig information om dessa personer, exempelvis gatuadress.

Information om din enhet

Vi samlar även in viss information om den dator eller mobila enhet som du använder, exempelvis din IP-adress, särskilda enhetsidentifierare, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, enhetens språk och tidzon, samt vilken version av Applikationen du har. Vi använder även cookies och liknande teknologier för att samla in denna information, se nedan avsnitt 8.

Marknadsundersökningar

Om du deltar i marknadsundersökningar eller liknande som vi genomför för vår räkning kan vi komma att samla ytterligare uppgifter utöver vad som anges i denna Integritetspolicy. Denna information kan komma att kombineras med övrig information som du har lämnat till oss, samt med information från offentliga källor. Vilken information vi samlar in anges i samband med marknadsundersökningen och godkänns av dig i varje enskilt fall.

4                   HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

Den information som vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att kunna tillhandahålla vår Webbplats och våra Tjänster, för att se till att vår Webbplats och våra Tjänster fungerar tillfredsställande, samt för att utveckla och förbättra vår Webbplats och våra Tjänster. Vidare kan vi komma att använda denna information för att kommunicera med dig angående våra Tjänster.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att genomföra kundanalyser i syfte att förbättra våra Tjänster.

Vi använder även informationen vi samlar in för att skydda våra användare och Tjänster, exempelvis genom att undersöka misstänkta aktiviteter eller överträdelse av våra Användarvillkor.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar, eller för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen.

 

5                   SÄKERHET

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i GDPR för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Det lösenord du valt för att använda våra Tjänster skyddar ditt Användarkonto. Du bör därför välja ett unikt och starkt lösenord, samt se till att du utloggad från Tjänsterna när du inte längre använder dem. Om du misstänker att någon obehörig har fått information om ditt lösenord eller tillgång till ditt Användarkonto måste du omedelbart informera oss om detta och ändra ditt lösenord.

6                   DELNING AV INFORMATION

Personer som du delar och kommunicerar med

När du använder Tjänsterna för att kommunicera med andra användare väljer du själv vilka andra användare som skall se det du kommunicerar. Vi tar inte del av de meddelanden, fotografier eller dokument som du skickar inom dina grupper.

Tjänsteleverantörer

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer, som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag.

Ovanstående tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi.

Ny ägare

Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

Därutöver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist; eller för (c) att skydda våra användare.

7                   UNDERÅRIGA

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år måste du ha din förälders och målsmans samtycke för att kunna använda Tjänsterna. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från personer under 18 år, utan att förälder eller målsman lämnat sitt samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

8                   ANVÄNDNING AV COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER

Vad är cookies?

Vi använder s.k. cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder autentiserings Cookie när användaren är inloggad för att avgöra när användaren är inloggad i syfte att optimera tjänsten.

Andra liknande teknologier

Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Webbplatsen, i Tjänsterna och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Webbplats och våra Tjänster.

Samtycke till vår användning av cookies och liknande teknologier

Genom att godkänna vår Integritetspolicy och våra Användarvillkor samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknologier för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator eller mobila enhet kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatsen och/eller Tjänsterna inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

9                   ANVÄNDNING AV LÄNKAR

Notera att vår Webbplats och våra Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

10                SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE LAND

För att tillhandahålla Tjänsterna och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU eller EES-området. Vi förlitar oss på lagligt tillhandahållna mekanismer för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter över gränserna.

11                TILLGÅNG TILL OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan redigera viss information som vi lagrar om dig i Tjänsterna.

Vi sparar dina personuppgifter som är kopplat till ditt Användarkonto till dess att du begär att ditt konto raderas, såvida vi inte överenskommit något annat med den organisation du tillhör, behöver informationen för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Du har enligt GDPR rätt att, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, rättigheten att ändra, rätta eller blockera personuppgifter.

Har du en begäran är du välkommen att kontakta oss på info@cosafe.se. Ansökan skall skickas från samma e-postadress som din registrerade användare har i CoSafe (ditt Användarnamn i CoSafe).

12                TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Från tid till annan kan vi komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av Integritetspolicyn. Ändringar aviseras via Applikationen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto.

13                KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadress:

info@cosafe.se

CoSafe Technology AB

Torstenssonsgatan 12

114 56 Stockholm 

 

Telefon: 08-409 400 20